Ecologische structuren in Wageningen

In de gemeente Wageningen zijn door een werkgroep van deskundigen alle ecologisch waardevolle structuren in kaart gebracht. Deze informatie is digitaal gemaakt en op een speciale manier opgenomen in Greenpoint. In dit artikel vertellen we meer over de voordelen van een digitale integratie tussen ecologisch beleid en beheerdata.

De ecologische structuren zijn op een aparte laag in Greenpoint getekend als vlakken. De specifieke, ecologische eigenschappen daarvan zijn opgenomen in een database die bij de laag hoort. De ecologische structuren omgrenzen vele ’onderliggende’ beheerobjecten van de gemeente, waarvan gegevens opgenomen zijn vanuit de BGT en het dagelijks beheer (BOR). Concreet gaat het in de gemeente om de gegevens van bomen, plantsoenen en wegen. Deze sandwich van ecologische structuren en beheerobjecten op zichzelf geeft al snel een goed visueel overzicht.

Maar interessanter is dat ecologische structuren en afzonderlijke beheerobjecten aan elkaar gekoppeld zijn. Dankzij deze koppeling kunnen de lagen nu kruiselings bevraagd worden en zijn de data uit de verschillende lagen met elkaar te combineren. Bijvoorbeeld: welke grasvegetaties maken deel uit van een ecologische structuur en wat is hun totale omvang? En andersom: als ik een gras-object selecteer, valt deze dan onder een ecologisch beleidsregime en zo ja, wat zijn daarvan de kenmerken? Het op deze wijze delen van informatie koppelt beleid en beheer op een realistische en praktische wijze aan elkaar.

Gemeente Wageningen gaat nu verder met het verfijnen van de kaart met ecologische structuren. Deze zal daarna voor nog meer doeleinden gebruikt gaan worden, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de kansen voor ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Zo dringt het belang dat de gemeente hecht aan een verantwoorde ecologische ontwikkeling met onder andere deze kaart door in de verschillende beleidsdomeinen.