Klimaatadaptie Gasthuiswijk gemeente Leiden

Gemeente Leiden is bezig met een herinrichting van de Gasthuiswijk met rioolvervanging als uitgangspunt. Een ingrijpend proces waarbij vanuit de integraliteit is besloten om de energietransitie en klimaatadaptatie mee te nemen. Greenpoint Advies heeft opdracht gekregen om alle relevante groenbeheergegevens te verzamelen en beschikbaar te maken, waarmee het als online communicatieplatform fungeert voor alle belanghebbenden bij de herinrichting.

Recent is Greenpoint ingezet bij dit project als opslagmedium voor alle (verzamelde) informatie over de bomen in de wijk. Het speciale hieraan voor Greenpoint is dat het platform voor beheerders nu ook wordt gebruikt als informatieplatform voor plannenmakers in een (transitie)project.

De (centrale) opslag van alle beheergegevens en deze te ontsluiten voor alle projectmedewerkers is het uitgangspunt van deze samenwerking. Het klimaatadaptief maken van de Gasthuiswijk is één van die centraal ontsloten beheerthema’s. Realtime de voortgang volgen en de directe beschikbaarheid van alle gegevens zijn daarbij het grote voordeel. Betrokkenen bij het project kunnen op deze manier op efficiënte wijze gegevens opvragen, rapporteren en presenteren.

Het project in Leiden is verdeeld in 4 fasen (2019, 2020, 2021 en 2022). Voor fase 1 (2019) zijn inmiddels door Greenpoint Advies al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo is een Greenpoint-omgeving ingericht met bestaande boomgegevens en plankaarten. In samenwerking met Van Helvoirt Groenprojecten B.V. heeft vervolgens een uitgebreide boominventarisatie plaatsgevonden. Gelijktijdig is een boomwaardebepaling en flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Naast een oplevering in rapportages liggen de gegevens ‘centraal’ vast in Greenpoint. Op dit moment zit Van Helvoirt Groenprojecten B.V. in de voorbereiding voor het uitvoeren van een Boom Effect Analyse.

De wens bestaat om ook andere beheerinformatie (verhardingen, meubilair, etc.) in Greenpoint te ontsluiten. Dit puur van de Gasthuiswijk en ten behoeve van dit project. Het bestaande BOR-beheersysteem van de gemeente blijft leidend, maar zal in het kader van ‘enkelvoudig inwinnen, meervoudig gebruiken’ verrijkt worden met de gegevens die nu in Greenpoint verzameld worden.