Plant Research International

“Drie jaar geleden zijn wij in contact gekomen met Greenpoint Advies op een open dag van een machineleverancier voor DOB”, vertelt Corné Kempenaar van Plant Research International. “Plant Research International (PRI) is een instituut binnen Wageningen University & Research Centre (WUR). Mijn afdeling doet o.a. onderzoek aan verduurzaming van gewasbescherming, onkruidbeheersing en bemesting, zowel in als buiten de landbouw, bijv. stedelijk gebied. De doelen die worden nagestreefd, zijn het ontlasten van het milieu, het goedkoper, effectiever en mensvriendelijker maken van beheermethoden en het stroomlijnen van organisaties.

PRI ontwikkelde Duurzaam Onkruid-beheer (DOB) voor planmatige, milieuverantwoorde, geïntegreerde inzet van onkruidbestrijding op verhardingen. Al snel bleek dat de Data Service van Greenpoint Advies uitermate geschikt is voor het inzichtelijk maken van DOB-keuzes en het bewerken en communiceren van en over alle noodzakelijke gegevens. Er is een goede basis tot samenwerking door de wederzijdse interesse op dit gebied. Het gehele traject van onderzoek wordt weggezet in de Data Service; een internetapplicatie waarbij alle belanghebbenden onder autorisatie meekijken en meedenken met de beschikbare gegevens. Areaalbeheer, overzicht van alle disciplines uit de buitenruimte, planningen, monitoring, doorrekenen van scenario’s, informatievoorziening en evaluatie, alle noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig in de Data Service. Het grote voordeel daarbij is dat de gegevens centraal staan en voor iedereen via internet realtime beschikbaar. De steeds groter wordende, veelal door de overheid verplicht gestelde, stroom aan administratie en gegevens wordt overzichtelijk op één plaats beschikbaar gesteld.

Wij verwachten met de gebruiksvriendelijke Data Service het DOB-traject een stuk eenvoudiger te maken voor de uitvoerenden. Vooral op de werkvloer bestaat er nogal eens onduidelijkheid over de regelgeving. Een goed voorbeeld is het gegeven dat iedere terreinbeheerder sinds dit jaar verplicht een gedegen gewasbeschermingplan moet hebben als hij gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Deze verplichting zal voor Europa-breed in 2011 worden doorgevoerd. Informatie en plannen kunnen in de Data Service beschikbaar worden gesteld voor uitvoerenden en overheden. Bijkomend voordeel is dat het papierverbruik wordt geminimaliseerd, waardoor het milieu wordt ontlast. Het DOB-project zal ook duidelijkheid geven over alle werkmethoden en de daaraan gerelateerde kosten. Een speciaal daarvoor ontwikkeld werkpakket in de Data Service berekent in seconden de kosten voor een gebied. Verspreid over het land doen vijf gemeenten mee met het DOB-project. Deze vijf zeer verschillende gebieden en verscheidenheid in werkmethoden zijn een goede basis en graadmeter voor uitvoering van DOB. Wij verwachten met deze combinatie van belanghebbenden in het DOB-project belangrijke gegevens te kunnen leveren voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte.”